Green News Powered by Trendolizer

EAGLE CAM | EAGLE CAM | Kinabitan ng 360-degree camera ang...

Trending story found on www.facebook.com


EAGLE CAM | Kinabitan ng 360-degree camera ang agila na si Victor para ipakita ang natutunaw na glaciers at iba pang epekto ng global warming sa ating kalikasan. Limang bansa sa Europe ang nilipad ni Victor bilang bahagi ng Alpine Eagle Race project.
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments